Cabinets

Presidents

1990-08-01 1997-01-22 Zhelev, Zhelyu SDS
1997-01-22 2002-01-22 Stoyanov, Petar SDS
2002-01-22 2006-10-29 Parvanov, Georgi BSP
2006-10-29 2012-01-22 Parvanov, Georgi BSP
2012-01-22 2017-01-19 Plevneliev, Rosen GERB
2017-01-19 Radev, Rumen BSP