Koalitsiya za Balgariya | ...

Name
KzB|DL
ID 1160
Koalitsiya za Balgariya | Demokratichna Levitsa
Коалиция за България | Демократична левица
Coalition for Bulgaria | Democratic Left
Party family
Social democracy
Party (name) changes
1991 · DL · Democratic Left (Democratichna Levitsa · Демократична левица)
2001-01-23 · KzB · Coalition for Bulgaria (Koalitsiya za Balgariya · Коалиция за България)
Wikipedia
· EN – Coalition for Bulgaria

Elections

1991 – 33.1 – 106
1994 – 43.5 – 125
1997 – 22.4 – 58
2001 – 17.2 – 48
2005 – 31.0 – 82
2009 – 17.7 – 40
2013 – 26.6 – 84
2014 – 15.4 – 39
2017 – 27.9 – 80

Cabinets (PM )

1995 – Videnov 
2005 – Stanishev 
2013 – Oresharski  ·

EP Elections

2007 – 6
2007 – 21.4 – 5
2009 – 18.5 – 4
2014 – 18.9 – 4