References

HINA – hina
HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija (Croatian News Agency) · Croatia
IZBORI – izbori
Dzavno Izborno Povjerenstvo Republike Hrvatske - State Electoral Commission of Croatia · Croatia